Права на пациента

Какви са вашите права като пациент в естетичната медицина?

Клиенти или пациенти?

Защо пациенти?

Услугите, предоставяни от медицинските специалисти, включително лекари, дентални лекари, медицински сестри, медицински козметици и др. са по същество медицински услуги.

Оттам, лицата, които ползват услугите на медицинските специалисти с различна специалност и насоченост се определят като пациенти.

Съгласно българския Закон за здравето, пациент е всяко лице, което е потърсило или на което е оказана медицинска помощ. Регистрацията на лице като пациент става с неговото информирано съгласие, освен в случаите, когато това не е възможно (безсъзнание и др.).

Всеки пациент има регламентирани права съгласно българското и международното законодателство.

Европейска харта за правата на пациентите

Право на превантивни мерки

Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

Право на достъп

Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

Право на информация

Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

Право на съгласие

Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.

Право на свободен избор

Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

Право на тайна и конфиденциалност

Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

Право на уважение към времето на пациента

Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.

Право на спазване на стандартите за качество

Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

Право на безопасност

Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

Право на иновации

Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

Право на избягване на ненужно страдание и болка

Всяко лице, индивид има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.

Право на индивидуално лечение

Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

Право на жалване

В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

Право на обезщетение

Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

Лични данни и здравна информация

Какво означават?

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице. Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни.

Лични данни, които са били деидентифицирани, кодирани или псевдонимизирани, но могат да бъдат използвани за повторно идентифициране на дадено лице, остават лични данни.

Здравна информация са личните данни, свързани със здравословното състояние, физическото и психическото развитие, както и всяка друга информация, съдържаща се в медицинските рецепти, предписания, протоколи, удостоверения и в друга медицинска документация. Здравната информация се събира, съхранява и обработва от медицинските специалисти при изпълнение на служебните им задължения.

Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения, без изричното предварително съгласие на пациента.

Пациентът има право да получи достъп до цялата здравна информация, която лечебното заведение съхранява за него, както и да получи копие от медицинските си документи, съхранявани в лечебното заведение. Такива документи могат да бъдат копие от информираното съгласие, което пациентът е подписал преди процедурата, оперативен протокол, ако е провеждана оперативна интервенция, епикриза и т.н.

Пациентът има право да упълномощи писмено и друго лице, например, адвокат, което да се запознае с медицинските му документи и да изиска копия от тях.

Повече за защитата на личните данни, тяхното събиране и обработване може да прочетете на сайта на Комисията за защита на личните данни, както и в Закон за здравето, Раздел V. Здравна информация и документация.

Информирано съгласие

Преди началото на всяка лечебна дейност, пациентът трябва да е дал своето информирано съгласие на медицинския специалист. Ако процедурата е инвазивна, съгласието задължително се предоставя писмено.

Инвaзивни мeтoди и процедури са такива диaгнocтични и лeчeбни инcтpyмeнтaлни мeтoди, пpи ĸoитo чpeз нapyшaвaнe цeлocттa нa ĸoжaтa и лигaвицитe или пpeз ecтecтвeни oтвъpcтия ce пpoниĸвa в чoвeшĸoтo тялo. Примери за инвазивни процедури са:

 • поставяне на дермални филъри, ботокс, мезоконци
 • пластично-хирургичните интервенции
 • различните лазерни процедури, дори при тях да не се нарушава целостта на кожата, но да осъществяват функцията си в дълбоките слоеве на кожата – лазерна епилация, лазерно отстраняване на капиляри и др.

Какво означава съгласието да е информирано?

Това означава, че преди пациентът да се съгласи на конкретна процедура и да се подпише на документа за информирано съгласие, медицинският специалист трябва да предостави всички налични данни относно:

 1. диагнозата и характера на заболяването;
 2. описание на целите и естеството на диагностичните и лечебни процедури, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
 3. потенциалните рискове, свързани с предлаганите процедури, включително рискът от болка, инфекция и други неудобства;
 4. възможните нежелани реакции, когато се касае за медицински изделия (напр. гръдни импланти) и лекарствени продукти (напр. ботокс);
 5. вероятността за благоприятен изход от процедурата/лечението, както и риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение;
 6. името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.

Информацията трябва да е предоставена по разбираем за пациента начин, без медицински термини и на нефговия говорим/майчин език. Ако е необходимо и ако е възможно, трябва да бъде използван преводач. Законът предвижда решения за случаите, в които пациентът временно или постоянно не може да чете/пише/говори.

Пациентът може да откаже да даде своето съгласие, при което процедурата няма да бъде извършена, а лекарят може да предложи алтернативна процедура, ако може и ако желае.

Пациентът може да оттегли информираното си съгласие по всяко време без това да има последствия върху здравните грижи, които получава и ще получава в бъдеще.

Ако пациентът оттегли съгласие по неоснователна причина, възможно е да се наложи да покрие разходи за лечението си, които иначе биха били безплатни/частично платени за него.

В хода на инвазивна процедура, при която пациентът е упоен и не може адекватно да дава информирано съгласие, извършване на процедури, различни от това, за което пациентът вече е дал съгласие, е позволено само ако тези допълнителни процедури са животоспасяващи или животоподдържащи.

Без изричното писмено съгласие на пациента не могат да бъдат вземани тъкани, клетки, органи, части от органи за допълнително изследване, банкиране, научна дейност.

Задължения на пациента

Освен права, пациентът има и задължения. Пациентът е активен участник в своето лечение и поддържането на своето здраве, включително след предприети медицински процедури:

 1. да спазва назначените предписания (лекарства, рехабилитация, диетичен режим и др.) или при невъзможност да ги спази, да се консултира с предписалия ги лекар.
 2. да се грижи за собственото си здраве;
 3. да не уврежда здравето на другите;
 4. да съдейства на изпълнителите на медицинска помощ при осъществяване на дейностите, свързани с подобряване и възстановяване на здравето му;
 5. да спазва установения ред в лечебните и здравните заведения.

Запознайте се и с:

Избор на лекар и клиника

Каква е разликата при изборна лекар и клиника за естетична хирургия и дерматология?

Права на пациента извън България

Какви са вашите права като български пациент в чужбина?

Видове медицински изделия

С рискове и безрискови – научете повече за видовете